E-læring

Håndtering av farlig gods sjøtransport, IMDG


Beskrivelse
Hovedmålet er å gi personell som skal utøve rollene som signalgiver, anhuker og dekksoperatør tilstrekkelig kjennskap om håndtering og transport av farlig gods og farlig avfall, til å kunne identifisere farer og risiko ved håndtering av denne typen last, på en slik måte at uønskede hendelser unngås.

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) er gjort til obligatorisk del av sjøsikkerhetskonvensjonens (SOLAS) regler for frakt av farlig last gjennom SOLAS regel VII/3. I norsk rett er IMDG-koden gjort til norsk forskrift for skip i utenriksfart ved særskilt henvisning i forskrift om farlig last § 5 bokstav b.

Kurset passer for dekksarbeidere, kranførere, mekanikere, elektrikere o.l som håndterer farlig gods som sendes med forsyningsskip til og fra installasjoner på norsk sokkel.
Innhold
  • Håndtering av farlig gods sjøtransport, IMDG
  • Evalueringsskjema
  • Avsluttende prøve
Fullføringsregler
  • Alle enheter må fullføres
  • Leads to a certificate with a duration: For alltid